Conditions d'utilisation

 Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden.

Deze zijn steeds van toepassing als u een bestelling plaatst of anderszins gebruik maakt van onze Website. Deze Algemene Voorwaarden bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Wij raden u daarom aan de voorwaarden goed door te lezen en op te slaan of af te drukken, opdat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

 Definities

 1. RC.voetfit: gevestigd te Ede, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer en handelend onder de naam  RC.voetfit:.BTW-nummer NL001369018B45 .
 2. De Website: de website van 1 RC.voetfit:, te raadplegen via www.rcvoetfit.nl plus alle bijbehorende subdomeinen.
 3. De Klant: de natuurlijke persoon, niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf, die een overeenkomst aangaat RC.voetfit en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
 4. De Overeenkomst: iedere afspraak, contract of andere vorm van overeenkomst tussen RC.voetfit: en de Klant. De Algemene Voorwaarden maken integraal onderdeel uit van iedere Overeenkomst.
 5. Het Product: het product of de producten die door de Klant bij RC.voetfit in één order zijn besteld.
 6. De Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1.  Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van RC.voetfit zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald.
 2. Indien de Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling de aanvaarding opneemt betreffende bepalingen of voorwaarden die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, dan zijn deze voor RC.voetfit slechts bindend, indien en voor zover deze door RC.voetfit uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Prijzen en informatieAlle prijzen zoals vermeld op de Website en in andere media afkomstig van RC.voetfit, zijn inclusief btw
 4. Wanneer verzendkosten worden gerekend, wordt dit duidelijk en tijdig vermeld vóór het sluiten van de Overeenkomst. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.
 5. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. RC.voetfit kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere media afkomstig van RC.voetfit zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten, wijzigingen door hackers en ander onvoorziene invloeden.
 6. RC.voetfit kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.
 7. Totstandkoming Overeenkomst De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van RC.voetfit en het voldoen aan de daarbij door RC.voetfit gestelde voorwaarden.
 8. Indien de Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt RC.voetfit langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
 9. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of het op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door de Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft RC.voetfit het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
 10. RC.voetfit kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien RC.voetfit op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

Registratie

 1. Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan de Klant zich registreren via het registratieformulier op de Website.
 2. Tijdens het registratieproces kiest de Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.
 3. De Klant dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord, strikt geheim te houden. RC.voetfit is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk de Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van de Klant, valt dan ook onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant.
 4. Indien de Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of RC.voetfit daarvan in kennis te stellen, opdat RC.voetfit gepaste maatregelen kan nemen.
 5. Zodra de bestelling en de betaling door RC.voetfit zijn ontvangen, stuurt RC.voetfit het Product met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
 6. RC.voetfit is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
 7. De levertermijn bedraagt in beginsel ‘voor 12.00 uur besteld wordt binnen twee werkdagen geleverd’ (mits op voorraad). De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van RC.voetfit. In de meeste gevallen valt die keuze op en is RC.voetfit afhankelijk van de bezorging door DHL. Dit houdt in dat er niet bezorgd wordt op zon-, maan- en feestdagen.
 8. Indien RC.voetfit het Product niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren (bijv. in geval van nalevering), stelt zij de Klant daarvan in kennis. De Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.
 9. RC.voetfit raadt de Klant aan het geleverde Product te inspecteren en eventuele gebreken direct  schriftelijk of per e-mail te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
 10. Zodra het Product is afgeleverd, gaat het risico met betrekking tot het Product over op de Klant.

 

Herroepingsrecht/retour/ruilen

 1. Dit Artikel is van toepassing op de Klant, zijnde een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. De Klant heeft het recht de Overeenkomst RC.voetfit, Darwinstraat 9C, 6718XR binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het Product, zonder opgave van redenen te ontbinden of te ruilen. De termijn gaat in op de dag dat het Product is afgeleverd. De kosten voor retourzending en het risico van vermissing zijn voor rekening van de Klant.
 2. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal de Klant zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. De Klant zal de verpakking slechts openen en het Product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat de Klant in een fysieke winkel zou doen. In geen geval mag de Klant het Product buitenshuis gebruiken. Ook de schoenendoos dient in onbeschadigde staat te zijn bij retour ontvangst. In deze gevallen komt het recht op herroeping te vervallen.
 3. De Klant kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 1 van de in dit artikel gestelde termijn door het Product te retourneren. De ontbinding van de overeenkomst gaat in op de dag dat RC.voetfit het Product retour ontvangen heeft. Ruilen binnen 14 dagen na aankoop is mogelijk.  Zodra het te ruilen Product retour ontvangen is zal het nieuw gewenste Product verzonden worden.

 Het Product voorzien van een korte notitie (naam, bestelling nummer en reden retour), retourneren naar:

RC.voetfit

Darweinstraat 9C

6718XR Ede

De kosten voor retourzending, in geval van geld terug of ruilen, zijn voor rekening van de Klant.

Wanneer het pakket door de Klant geweigerd wordt of wanneer het pakket na het meermaals aanbieden door Verzender niet in ontvangst wordt genomen, worden na retour ontvangst, de gemaakte verzendkosten in mindering gebracht op het aankoopbedrag.

Het door de Klant betaalde bedrag voor het Product (exclusief verzendkosten) zal worden terugbetaald aan de Klant zodra RC.voetfit het Product in goede orde retour heeft ontvangen, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst.

 

Betaling

 1. De Klant dient betalingen aan RC.voetfit vooruit te voldoen volgens de in de bestelprocedure aangegeven betaalmethoden RC.voetfit vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.

 

Garantie en conformiteit

 1. RC.voetfit staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Indien het afgeleverde Product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient de Klant RC.voetfit daarvan binnen 2 dagen na ontvangst van het Product in kennis te stellen middels een klachtmelding per e-mail (zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden).

 

Klachtenprocedure

 1. Indien de Klant een klacht heeft over het Product (conform het artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van RC.voetfit, dan kan hij bij RC.voetfit per e-mail een klacht indienen (zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden).
 2. RC.voetfit geeft de Klant zo spoedig mogelijk een reactie, maar in ieder geval binnen 2 dagen na ontvangst van de klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, zal RC.voetfit binnen 2 werkdagen de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te sturen.
 3. Indien RC.voetfit klacht gegrond vindt, wordt na overleg met de Klant het relevante Product hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door de Klant betaalde prijs binnen de Overeenkomst.

 

Persoonsgegevens

 1. RC.voetfit verwerkt de persoonsgegevens van de Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

 

Slotbepalingen

 1.  Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die kunnen ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst, worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar RC.voetfit gevestigd is.
 3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Contactgegevens:

RC.voetfit

Darwinstraat 9C

6718XR  Ede

info@voet-specialsit.nl